Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BBP Inżynieria Sp z o.o. z siedzibą w Adamowie 43, 22-442 Adamów, tel. +48 515 751 344.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu odpowiedzi na kontakt i przedstawienia oferty handlowej na podstawie zgody art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz w celu zawarcia i realizacji umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO a także w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze wobec organów podatkowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. W przypadku ewentualnych sporów dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń bądź obrony praw Administratora, co stanowi prawnie uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 3. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, lecz jest niezbędne do zawarcia
  i realizacji umowy. Dane kontaktowe (np. numer telefonu, adres poczty elektronicznej) przetwarzane są na podstawie uprzednio wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO), która może zostać wycofana
  w dowolnym momencie bez wpływu na legalność przetwarzania przed jej wycofaniem, podanie tych danych jest dobrowolne.
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa, dostawcy usług technicznych
  i organizacyjnych oraz podmioty uczestniczące w realizacji umowy.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat liczonych od końca roku, w którym wygasła umowa/zrealizowano zamówienie ze względu na okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa; dane przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu cywilnego.
 6. W związku z przetwarzaniem przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych, aktualizowania, sprostowania lub usunięcia, o ile nie narusza to przepisów powszechnie obowiązującego prawa. W zakresie, w jakim przewiduje to RODO przysługuje Pani/Panu także prawo do: ograniczenia przetwarzania danych, sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych oraz uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu.
 7. Przetwarzanie danych odbywa się w sposób częściowo zautomatyzowany (w ramach systemów teleinformatycznych); dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.
 8. W razie wątpliwości lub woli skorzystania z powyżej wskazanych uprawnień mogą Państwo kontaktować się z Administratorem drogą korespondencyjną lub pod adresem poczty elektronicznej: a.budzynski@bbpinzynieria.pl
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.